Obsah,Dálkové sledování tryskacího procesu

Tryskání, čištění odlitků od zbytků formovacích směsí a případných dalších úprav povrchu odlitků je nezastupitelná operace v řetězci operací ve slévárenských provozech. Jistě nebudeme daleko od pravdy, jestliže vyslovíme myšlenku, že i ten nejkvalitnější odlitek bude problematicky, pokud vůbec, prodejný, když jeho povrch nebude odpovídat představám a požadavkům zákazníka. Základní požadavek je povrch zbavený písku a přiměřená drsnost. Zdánlivě jednoduchá formulace požadavku, její realizace může být ale problematická a vlastní efektivita tryskacích operací v mnoha případech zcela nedosažitelná. Tento stav věci není žádoucí, svým způsobem ale pochopitelný. Je dán za prvé samotnou povahou slévárenské technologie. Rozmanitostí samotných odlitků: materiálovou, velikostní, tvarovou, hmotnostní, dále na použitých technologiích atd. Nedá se tedy optimalizovat jedno tryskací pracoviště s tím, že další budou věrné kopie. Je to tedy prvek charakteru výroby a ten je obecně znám

Dalším prvkem, o kterém se obecně nemluví, je neznalost. Je to neznalost vlastní technologie tryskání v širších souvislostech na všech úrovních závodu. Tím mám na mysli pochopení funkce samotného tryskacího zařízení a jeho jednotlivých skupin, především recyklace abraziva, a jeho vazbu na filtrační zařízení a též na abrazivo, jeho tvar a zrnitost.

Dále je zde u mnoha provozů se zařízeními staršího data jakási provozní slepota. Je to stav, kdy majitelé či provozovatelé používají zařízení pořízené před desítkami let v nezměněném stavu a nenapadne je, že tento stav již dávno neodpovídá požadavkům současného stavu techniky. Jinými slovy je používání takového zařízení velmi neekonomické a kvalita povrchu nedosahuje požadovaných parametrů.

Toto je tedy situace, která panuje v celé řadě slévárenských provozů. Při pohledu zvenku lze řadu nedostatků vytknout, ale někdy obtížně vysvětlit  – výrobní sortiment a technologie jsou dané, provozovatel není a ani nemusí být specialista v oboru tryskací techniky a v ideálním případě by o tryskacím zařízení ani neměl vědět.

Co by ale osoba na vedoucí pozici vědět měla, a co by měla i vyžadovat, jsou informace. Pracovník, který není specialista v oboru ale možná ani neví, které informace jsou ty důležité a pokud ano, co z nich vyčíst. Jsou to informace o dodržování tryskacích časů, o prodlevách mezi tryskáním, o zatížení turbín, o spotřebě abraziva. Tedy základní informace sloužící optimalizaci tryskacího procesu, ale v takto komplexní podobě nejsou ani u moderních zařízení k dispozici.

Některé provozy s vyspělým způsobem sledování a optimalizace tryskacího procesu se této formě sledování blíží, ale je to výsledek pravidelných investic do údržby a modernizace zařízení a mnohaletá výchova obslužného personálu.

Při práci na projektech ČSS a prohlídkách zařízení spolupracujících sléváren byla na všech, kromě jednoho jediného tryskacího zařízení, zjištěna minimálně jedna závada z oblastí: špatného seřízení, špatných pracovních návyků obsluhy, špatné funkce konstrukčních skupin, nedostatečné vybavenosti stroje či svévolných úprav. Tyto nedostatky se pohybovaly na stupnici závažnosti od mírné až zcela zásadní. Zajímavý je fakt, že o těchto nedostatcích zástupci zainteresovaných sléváren nevěděli a nikdo, ani z provozu, si na funkci zařízení nestěžoval. Přitom spotřeba abraziva se mezi tryskačem s nejvyšší a nejnižší efektivitou lišila v řádech.

Požadavky na zajištění efektivního provozu byly definovány – sledování skutečných tryskacích a vedlejších časů, zatížení turbín a doplňování abraziva. Nejlépe s vyloučením lidského faktoru. Tyto podmínky s vyloučením posledně jmenovaného může splnit nově vyvíjené zařízení, které sleduje v reálném čase zatížení instalovaných turbín a tím pádem předává informace přívodu abraziva do turbín, o tryskacích a vedlejších časech a tím tedy o nastavení zařízení a dodržování technologické kázně. Jakákoli výchylka z referenčního stavu znamená nestandardní situaci, tedy podnět k řešení a nastavení zařízení do optimálního stavu.

Zařízení umožňuje na monitoru zobrazit grafický i číslicový průběh zatížení turbín v časové ose. Data se ukládají do paměti a pro libovolný časový interval lze statisticky vyhodnotit tryskací časy. Tyto údaje bude možno využít i pro sledování spotřeby abraziva, protože spotřebu abraziva nutno vztáhnout na přesně určenou tryskací dobu. Poté bude možno skutečně vyhodnotit kvalitu dodávaného abraziva, protože trvanlivost abraziva vykazuje obrovský rozptyl v závislosti na dodavateli, ale nákupčí se rozhodují převážně podle ceny.

Toto sledovací zařízení bude možno instalovat prakticky do jakéhokoliv tryskacího zařízení s metacími koly a bude znamenat zásadní posun v informovanosti o tryskacím procesu, kontrole obslužného personálu a nákladovosti tryskacích operací.

Konkrétní přínos tohoto zařízení je velmi individuální. Při ceně v základním provedení do 40.000,-Kč pro tryskač se dvěma turbínami, může uživatel v některých případech získat investici zpět během několika měsíců pouhou úsporou abraziva. Obtížně měřitelným přínosem je optimalizace tryskacích operací. Jsou známy případy, kdy zdánlivě nedostatečná kapacita tryskacích zařízení vynucovala potřebu pořízení dalšího tryskače. Právě optimalizací tryskacích operací se jmenovaný problém vyřešil a ušetřil provozovateli finanční prostředky o dva řády vyšší.

Programové vybavení

DSTP trvale měří a vyhodnocuje zatížení turbín. Naměřené hodnoty jsou vyslány do firemního serveru a uživateli kdykoli k dispozici. Pomocí obslužného programu lze sledovat a vyhodnocovat všechny důležité údaje o stavu a provozu tryskače. Grafické zobrazení umožňuje sledovat práci tryskače v reálném čase, nebo pomocí reportů vyhodnotit jakýkoli sledovaný časový interval. Typ reportu může být grafický, dále statistický a kalkulační. Grafický report dává okamžitou vizuální kontrolu zatížení turbín a časového využití tryskače. Statistický vyhodnocuje počet tryskacích cyklů, jejich průměrnou délku, nejkratší či nejdelší cyklus atd. Kalkulační report umožňuje výpočet nákladů na tryskací hodinu, náklady na celkový sledovaný interval, spotřebu abraziva.

Zcela unikátně zde poprvé je možnost vytvořit snímek pracovního dne a s tímto exaktně získaným dokumentem dále pracovat na efektivním využití tryskacího pracoviště.

Toto zařízení zcela odpovídá současnému trendu „čtvrté průmyslové revoluce“, kde je v první řadě kladen důraz na sběr a vyhodnocení informací v reálném čase.Aktuality

Tryskací zařízení CAPSOR

Firma RUMP Strahlanlagen vyrábí kompaktní tryskače v několika výkonových řadách, které se vyznačují promyšlenou konstrukcí a....

17 10

Detail

Článek v časopisu Slévárenství

Snížení nákladů na tryskací operace pomocí DSTP.

07 03

Detail
Archiv rubriky: Aktuality


Obsah,